Mijn vaardigheden

Volksvertegenwoordiger sp.a

Deze commissie is belast met het beheer van de lokale machten, de gewestelijke politiek inzake veiligheid en preventie, de strijd tegen brand en het beheer van de dringende medische hulp.


Lid van de partij sp.a sedert 10 jaar ben ik ook volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement waar ik zetel met mijn collega’s: Pascal Smet, Brussels minister van mobiliteit, naast Hannelore Goeman en Jeff Van Damme, beiden volksvertegenwoordigers. Amendementen neerleggen, tekstwijzigingen voordragen, debatteren in het halfrond, wetten stemmen, verantwoording vragen aan de verschillende ministers over hun bevoegdheid, dat is onze opdracht als volksvertegenwoordiger.


1ste Ondervoorzitter van het Brussels Parlement

Na elke verkiezing en bij de start van elk nieuw parlementair jaar duidt het Parlement een Franstalige en een Nederlandstalige voorzitter aan om haar te vertegenwoordigen.

In juni 2014 had ik de eer verkozen te worden door al mijn Nederlandstalige collega’s om te zetelen op de post van eerste ondervoorzitter.

Volgens het protocol zijn de voorzitter en de eerste ondervoorzitter de voornaamste autoriteiten van het gewest. Zij nemen niet enkel de eed af van de ministers en secretarissen van de gewestelijke staat maar hebben ook als opdracht de debatten in de zittingen te leiden en af te sluiten, de vragen en teksten voor te dragen voor stemming, het reglement te doen respecteren en de orde te handhaven in de vergadering. Ze zijn met ander woorden de vertegenwoordigers en woordvoerders van het parlement en de volledige vergadering tegenover de buitenwereld.

Lid van hetadviesgevendcommitee voorgelijke kansenvan mannen en vrouwen

Het adviesgevend committee voor gelijke kansen van mannen en vrouwen heeft als missie zich uit te spreken over vraagstukken inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen ofwel op vraag van het parlement of een commissie of op eigen initiatief.

Voorzitter van de commissie huisvesting

De commissie huisvesting wil op de uitdaging ingaan een antwoord te formuleren op de problematiek van huisvesting in Brussel en te zorgen voor een degelijke huisvesting voor elke Brusselaar.In de aanwezigheid van de Brusselse minister van huisvesting en van de 14 leden volksvertegenwoordigers worden er vragen gesteld en interpellaties geformuleerd, het budget wordt gestemd, de minister geeft verduidelijking bij het vorderen van de werken en wijzigingen aan wetten worden er neergelegd. Als voorzitter van deze commissie is het mijn taak de debatten te leiden, de vragen en geplande interpellaties in goede banen te leiden en de vooruitgang van de werken te garanderen.

Commissie van interne zaken

Gemeenteraadslid te Jette

Als gemeenteraadslid te Jette is het mijn rol in contact te blijven met de lokale bevolking en te luisteren naar de problemen waarmee zij geconfronteerd worden, ze te rapporteren in de gemeenteraad en te zoeken naar gepaste oplossingen in het belang van alle buurtbewoners.

Men verwijt politici vaak dat ze zich niet werkelijk bewust zijn van de werkelijkheid en de moeilijkheden die de burgers ondervinden. Wat mij betreft heb ik er steeds over gewaakt deze band met mijn kiezers niet te verbreken. Dankzij mijn sociale permanentie blijf ik steeds op de hoogte maar ze laat mij vooral ook toe vast te stellen hoe de problemen waar de burgers mee geconfronteerd worden evolueren met de jaren.

Als gemeenteraadslid heb ik de mogelijkheid deze band te onderhouden en kan ik op het voorplan blijven wat betreft de problemen in mijn gemeente, deze verschillen immers van gemeente tot gemeente.

In Jette leven meer dan 50.000 kleine en grote mensen dagdagelijks samen. 50.000 mensen met een verschillende achtergrond, persoonlijkheid, diverse ambities en overtuigingen die allen op hun manier bijdragen tot de rijkdom en sereniteit van onze gemeente.

Onze doelstelling is dan ook elk van onze bewoners de mogelijkheid te geven zijn of haar plaats te vinden in Jette, zich er goed te voelen en er de infrastructuur te vinden die zij nodig hebben (scholen, kribbes, rusthuizen, sportzalen, gebedsplaatsen,enz…)